Доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.

Проф. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.н

Дата на раждане

 • Роден на 01.11.1973 г.

Образование

 • 1987/1991 г. 125 - Руска-езикова гимназия, София
 • 1991/1997 г. Медицински университет – София, Медицински факултет - Магистър по медицина
 • 1998/2002 г. - СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София – Специализиращ лекар по акушерство и гинекология
 • 2004/2005 г. Медицински университет, София - Факултет по обществено здраве – магистър, Мениджмънт в Здравеопазването
 • 2009/2010 г. “доктор” по научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията; Дисертация на тема: «Рамка на национален модел на електронно здравеопазване в България»
 • 2014 г. Доцент по научна специалност „Акушерство и гинекология“ - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна
 • 2017 г. Доктор на медицинските науки "Акушерство и гинекология"- Медицински университет " Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна
 • 2018 г. Професор по научна специалност „Акушерство и гинекология“ - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна
 • 2022 г. Професор по научна специалност „Акушерство и гинекология“ - Медицински университет София

Следдипломна квалификация

Медицински университет – София:

 • Ултразвук в акушерството и гинекологията
 • Колпоскопия
 • Гинекологична ендокринология
 • Оперативна гинекология
 • Детско-юношеска гинекология


Медицински университет – Плевен

 • Лапароскопия в гинекологията
 • Роботизирана хирургия в гинекологията на робот Da Vinci


Специализации

 • 2006/2007 г. Курс по отворена гинекологична хирургия – Университетска болница Шарите, Берлин, Германия
 • 2007 г. Специализирано обучение по гинекологична хирургия – Медицински университет, гр. Хайделберг, Германия
 • 2008 г. Електронно управление в здравеопазването – Пало Алто, Калифорния, САЩ
 • 2009 г. Специализация по оператвино акушерство – Болница Шиба - Тел Авив, Израел
 • 2010 г. Лапароскопия в гинекологията - Университетска болница Шарите, Берлин, Германия
 • 2010 г. Специализиран курс по урологична гинекология – Любляна, Словения
 • 2011 г. Майсторски клас по лапароскопия в гинекологията – Учебен център Ковидиен, Версай, Франция
 • 2011 г. Практически курс по роботизирана хирургия в гинекологията на робот Alf-ex – Университетска болница, Милано, Италия
 • 2014 г. Специализация по ендоскопска хирургия в гр. Страсбург – Франция
 • 2015г. Специализация по ендоскопска хирургия в гр. Страсбург – Франция
 • 2016 г. Специализация по ендоскопска хирургия в гр. Страсбург – Франция
 • 2015 г. Роботизирана хирургия – робот Да Винчи в гр. Истамбул 
 • 2015 г. Роботизирана хирургия- робор Да Винчи в гр. Страсбург- Франция


Професионално развитие

 • 1995/1998 г. 5-та Градска болница, София Клиника по кардиология - Медицинска сестра
 • 1998/2002 г. СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, Медицински университет – София, Акушер-гинеколог - специализиращ лекар
 • 2002/2006 г. Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Пирогов” - специалист акушер-гинеколог в клиника по оперативна гинекология 2004/2013 Фондация „Електронно здравеопазване България” – Председател - действащ член на Европейската асоциация по телемедицина и електронно здравеопазване - Брюксел
 • 2004/2008 Министерство на здравеопазването на Република България – Съветник на министъра
 • 2008/2010 Народно Събрание на Република България – Съветник към Комисията по здравеопазване
 • 2008/2011 г. Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” АД - Изпълнителен директор 2010/2012 Министерство на здравеопазването на Република България – Съветник на министъра
 • 2011/2012 г. Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” АД - председател на борда на директорите 2012/2017 г. Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД - гр. София - Изпълнителен директор
 • 2014 г. до момента член на експертния съвет към Държавен фонд за асистирана репродукция към МЗ
 • 2017 г. до момента СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД гр. София - Изпълнителен директор


Академично развитие

 • 2006 г. Лектор на обучителен семинар „Съвременни аспекти на здравната реформа в страните от Източна Европа” – Медицински университет „Johns Hopkins”, Вашингтон, САЩ
 • 2007 г. Лектор на обучителен курс „Съвременни болнични информационни системи” – Медицински университет Хайделберг, Германия
 • 2008 г. до момента като преподавател обучава лекари-специализанти и студенти на Медицински университет – София, на клинична база в І САГБАЛ „Св. София” и ІІ САГБАЛ „Шейново” – гр. София
 • 2009/2011 г. Ръководител и преподавател на специализирани курсове по колпоскопия на база ІІ САГБАЛ „Шейново” – гр. София
 • 2009/2012 г. преподавател на специалисти по здравни грижи (акушерки) на клинична база в І САГБАЛ „Св. София” и ІІ САГБАЛ „Шейново” – гр. София
 • 2010 г. МУ - Плевен

Редовен докторант към Факултет по обществено здраве

Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

 • Дисертация на тема: „Рамка на национален модел на електронно здравеопазване в България”
 • 2014 г. - Доцент по научна специалност „Акушерство и гинекология“
 • 2017 г. - Доктор на медицинските науки "Акушерство и гинекология“
 • 2018 г. Професор по научна специалност „Акушерство и гинекология“, МУ Варна
 • 2022 г. Професор по научна специалност „Акушерство и гинекология“, МУ София
 • Член на експертна група по АГ към БЛС за преговори по Национален рамков договор касаещи клинични пътеки по АГ от 2015 г. до момента
 • Член на експертния съвет към ЦАР към МЗ от 2014г. до момента
 • Републикански консултант по АГ от 2015 г. до момента
 • Член на експертния съвет към ФАР на СОС
 • Член на Управителния съвет на дружеството по АГ от 2014 г до момента
 • Член на Експертния съвет по акушерство и гинекология към Министъра на здравеопазването


Ръководени занятия по учебни дисциплини

 • Оперативна гинекология
 • Лапароскопски техники в гинекологията
 • Електронно управление в здравеопазването
 • Телемедицина
 • Роботизирана хирургия


Заглавия на дисертации

 • „Рамка на национален модел на електронно здравеопазване в България”
 • "Оценка на въздействието на медицинския стандарт по акушеро-гинекологичната практика: организационни, клинични и деонтологични аспекти"

Публикации

Монографии: 2 бр. с общ обем от 212 стр.

Статии: 67 бр. с общ обем от 273 стр.

Участие в научни фо­ру­ми и изсле­дователски проекти

Множество участия в национални и чуждестранни научни форуми и конференции по акушерство и гинекология, както и по здравен мениджмънт

Участие в проекти, финансирани по европейски оперативни програми

1. „Повишаване капацитета на СГО в сферата на здравеопазването за ефективно взаимодействие и сътрудничество помежду им и с администрацията” – Ръководител на проекта; Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. – приключил 2009 г.

2. Подобряване условията на труд в Първа САГБАЛ «Света София» - Ръководител на проекта. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проект № BG051РО001-2.0.03 „Безопасен труд”

Езици за комуникация

Английски език, Руски език, майчин език - Български